Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

Legislativní rámec

Podklad k výuce OČMU na základních školách

Materiál MŠMT nabízí pedagogům metodiku pro začlenění problematiky OČMU do vzdělávacích oblastí v rámci RVP ZV.

Podklad k výuce OČMU pro čtyřleté gymnaziální vzdělávání

Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků gymnázia včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP G, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky gymnázia. Návrhy výstupů a testových otázek jsou pouze doporučené. Je na každé škole, jak návrh využije při plánování výuky a pro zajištění výsledků vzdělávání.

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky - Modul J

Materiál je určen ke zvládnutí teoretické oblasti problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí, slouží k lepší orientaci v dané problematice a tím napomáhá k lepšímu zapracování předmětného tématu do samotné výuky. Materiál je rovněž určen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi.

Projekty k podpoře výuky

Hasiči pro školy

Projekt pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Určeno pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Výukové materiály

Informace a sdělení

28.3.2017 [admin]

Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

Organizační složky HZS ČR

RVP – Začlenění OČMU do vzdělávání

Podpora výuky

Návrh na rozložení učiva v rámci RVP pro ZŠ

Pomůcka k výuce OČMU na školách

Pro volný čas