Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.

Legislativní rámec

Podklad k výuce OČMU na základních školách

Materiál MŠMT nabízí pedagogům metodiku pro začlenění problematiky OČMU do vzdělávacích oblastí v rámci RVP ZV.

Podklad k výuce OČMU pro čtyřleté gymnaziální vzdělávání

Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků gymnázia včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP G, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky gymnázia. Návrhy výstupů a testových otázek jsou pouze doporučené. Je na každé škole, jak návrh využije při plánování výuky a pro zajištění výsledků vzdělávání.

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky - Modul J

Materiál je určen ke zvládnutí teoretické oblasti problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí, slouží k lepší orientaci v dané problematice a tím napomáhá k lepšímu zapracování předmětného tématu do samotné výuky. Materiál je rovněž určen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi.

Projekty k podpoře výuky

Hasiči pro školy

Projekt pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Určeno pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Výukové materiály

Výuková videa pro školní témata OČMU

Partnerem projektu je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

OČMU - Metodický materiál pro učitele základních škol

  • určena pro pedagogy základních škol a je tvořena deseti lekcemi z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí,

  • každá lekce je zpracována ve formě teoretické části a didaktické transformace dílčího tématu,

  • obsahuje soubor základních cílů a kompetencí z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, návrh rozložení učiva do jednotlivých ročníků základního vzdělávání, včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu a užitečné odkazy.

Hasiči radí - Příručka pro slabozraké žáky (1. stupeň)

Příručka slabozraké žáky seznámí s různými nebezpečnými situacemi a mimořádnými událostmi, které by je v životě mohly potkat. Naučí je, jak se v takových situacích správně zachovat. Základní informace, které tato příručka přináší, si později žáci mohou rozšířit při výuce na 2. stupni základní školy. V závěru každé kapitoly jsou otázky k probraným tématům. Jejich prostřednictvím si pak žáci ověří, zda látce správně porozuměli a vše si dobře zapamatovali. Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejen pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství. Příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva.

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky 6. ročníků ZŠ

Tato příručka navazuje na předchozí díl vydaný v roce 2017 „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky základní školy - I. stupeň. Obsahově koresponduje s interaktivním digitálním výukovým materiálem – projektem HZS Ústeckého a Zlínského kraje „Hasiči pro školy“ (www.hasiciproskoly.cz), jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na 2. stupni základních škol. Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejenom pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství. Příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva.

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky 7. ročníků ZŠ

Tato příručka navazuje na předchozí díly vydané v roce 2017 a 2020 „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky základní školy - I. stupeň a „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky 6. ročníků ZŠ. Obsahově koresponduje s interaktivním digitálním výukovým materiálem HZS Ústeckého a Zlínského kraje „Hasiči pro školy“ (www.hasiciproskoly.cz), jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na 2. stupni základních škol. Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejenom pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství. Příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva.

Hasiči radí - příručka pro slabozraké žáky 8. ročníků ZŠ

Tato příručka navazuje na předchozí 3 díly „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky základní školy - I. stupeň, „Hasiči radí“ pro slabozraké žáky 6. ročníků ZŠ a 7. ročníků ZŠ. Obsahově koresponduje s interaktivním digitálním výukovým materiálem HZS Ústeckého a Zlínského kraje „Hasiči pro školy“ (www.hasiciproskoly.cz), jehož cílem je podpora výchovy a vzdělávání v oblasti „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ na 2. stupni základních škol. Příručka je vzhledem k typu a velikosti písma vhodná nejenom pro žáky slabozraké, ale rovněž dyslektické, příp. žáky se specifickými poruchami ve speciálním školství. Příručku vydal HZS hl. m. Prahy s finanční podporou MV-GŘ HZS ČR a Institutu ochrany obyvatelstva. Příručka pro 9. ročník ZŠ bude vydána v následujícím roce.

RVP – Začlenění OČMU do vzdělávání

Užitečné odkazy

Web Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

Pomoc při zajišťování výchovy k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů.Na specializované webové stránce, kterou vytvořil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., naleznete pomoc při:

  • zajišťování bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách
  • vzdělávání a výchově dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik, prevence úrazů, ochrany zdraví a osobní bezpečnosti, vč. bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech souvisejících s prací.

Podpora výuky

Návrh na rozložení učiva v rámci RVP pro ZŠ

Pomůcka k výuce OČMU na školách

Únikovka 112 (www.unikovka112.cz)

Pro volný čas

Organizační složky HZS ČR

Informace a sdělení

28.3.2017 [admin]

Cílem tohoto portálu je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce OČMU a k začlenění této problematiky do výuky. Portál vznikl ve spolupráci Hasičského záchranného sboru ČR a nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát.